Support

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Özlem Özmen
Maerelaan 5A
1961 KA Heemskerk

E-mailadres: info@ozlemozmen.com
KvK-nummer: 77396553
BTW-identificatienummer: NL003189408B29

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
− de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
− de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese economische ruimte waar deze is toegekend;
− een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de internetsite van Özlem Özmen Luxury Lashes.
b. Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internetsite van Özlem Özmen Luxury Lashes betekent dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt aanvaard.
c. Wijzigingen ten opzichte van de aangegane Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij schriftelijk zijn bevestigd door Özlem Özmen Luxury Lashes. Mondelinge afspraken of toezeggingen van Özlem Özmen Luxury Lashes zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door Özlem Özmen Luxury Lashes.
d. Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 4 – Totstandkoming

a. Alle aanbiedingen van Özlem Özmen Luxury Lashes, alsmede de door Özlem Özmen Luxury Lashes opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
b. Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de klant door Özlem Özmen Luxury Lashes schriftelijk is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Özlem Özmen Luxury Lashes beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.
c. Özlem Özmen Luxury Lashes heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de klant door Özlem Özmen Luxury Lashes zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.
d. De klant garandeert dat de door haar in de aanvraag of bestelling aan Özlem Özmen Luxury Lashes opgegeven informatie juist en volledig is.
e. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de bevestigingsmail binden Özlem Özmen Luxury Lashes niet.

Artikel 5 - Prijzen

a. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s inclusief BTW, de vermelde verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
b. Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailings van Özlem Özmen Luxury Lashes zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

Artikel 6 – Betaling

a. Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan Özlem Özmen Luxury Lashes van de verschuldigde prijs door de klant plaats door middel van een betaling per online betalingsopdracht. De klant heeft niet de bevoegdheid tot verrekening. Özlem Özmen Luxury Lashes kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien Özlem Özmen Luxury Lashes van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant of de aard van de relatie met de klant hiertoe aanleiding geven.
b. Betalingen kunnen worden uitgevoerd per overboeking, iDeal, PayPal, Creditcard, Mister Cash, SOFORT Banking of Belfius Direct Net. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen betaalmethode. Mocht de klant kiezen voor iDeal, PayPal, Creditcard, Mister Cash, SOFORT Banking of Belfius Direct Net dan wordt de volledige aankoopprijs door de klant vooruitbetaald.
c. Özlem Özmen Luxury Lashes is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval van toerekenbare niet-nakoming door de klant van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

Artikel 7 – Levering

a. Alle door Özlem Özmen Luxury Lashes genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Özlem Özmen Luxury Lashes bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.
b. Overschrijding van de door Özlem Özmen Luxury Lashes opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst.
c. Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant Özlem Özmen Luxury Lashes schriftelijk te berichten. Betalingen worden in dat geval binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.
d. Özlem Özmen Luxury Lashes levert uitsluitend aan adressen in Europa.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

a. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Özlem Özmen Luxury Lashes mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van haar reden(en) verplichten.
b. De in het vorige lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
– als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door haar aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Özlem Özmen Luxury Lashes mag, mits zij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
– bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door haar aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
c. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals zij dat in een winkel zou mogen doen.
d. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
e. De klant dient de producten zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren. De klant dient de producten te retourneren naar een door Özlem Özmen Luxury Lashes vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking en met alle geleverde toebehoren. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat de klant de producten wenst te behouden.
h. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
i. De klant draagt de kosten voor het retourneren.
j. Als Özlem Özmen Luxury Lashes de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
k. Özlem Özmen Luxury Lashes vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door Özlem Özmen Luxury Lashes in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop de consument haar de herroeping meldt.
l.Özlem Özmen Luxury Lashes gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
m. Özlem Özmen Luxury Lashes behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant zijn beschadigd.
n. Özlem Özmen Luxury Lashes kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht: Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 9 – Klachten en Garanties

a. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Özlem Özmen Luxury Lashes daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.
b. Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze wijzigingen in het product betreffen.
c. Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:
– de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Özlem Özmen Luxury Lashes;
– de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten;
– Özlem Özmen Luxury Lashes niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de klachten te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
– de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
d. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Özlem Özmen Luxury Lashes de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
e. De kosten voor het terugzenden van producten bij geconstateerde gebreken zijn voor rekening van Özlem Özmen Luxury Lashes.

Artikel 10 – Gebruik internetsite

a. Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay out en vormgeving van de internetsite rusten bij Özlem Özmen Luxury Lashes en/of haar licentiegevers. De klant en gebruikers van deze internetsite erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite (laden en in beeld brengen).
b. De informatie op de internetsite wordt door Özlem Özmen Luxury Lashes met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Özlem Özmen Luxury Lashes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
c. De internetsite bevat hyperlinks naar andere internetsites die door derden worden onderhouden. Özlem Özmen Luxury Lashes heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze internetsites en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze internetsite.
d. Özlem Özmen Luxury Lashes draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.
e. Özlem Özmen Luxury Lashes garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten
f. De door Özlem Özmen Luxury Lashes opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

a. Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
b. Özlem Özmen Luxury Lashes is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant.
c. Özlem Özmen Luxury Lashes is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant.
d. Schade, als bedoeld dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Özlem Özmen Luxury Lashes, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Özlem Özmen Luxury Lashes te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Özlem Özmen Luxury Lashes, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat zij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 12 – Overmacht

a. Özlem Özmen Luxury Lashes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
b. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Özlem Özmen Luxury Lashes zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, meden zijn begrepen: Stakingen bij toeleveranciers van Özlem Özmen Luxury Lashes, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.
c. Voor zoveel Özlem Özmen Luxury Lashes ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Özlem Özmen Luxury Lashes gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
d. Indien de overmacht langer dan drie (3) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Özlem Özmen Luxury Lashes is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
b. Elk geschil welke tussen Özlem Özmen Luxury Lashes enerzijds en de klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, zal worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.
c. Partijen zullen alleen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Sluiten

Winkelwagen

Geen producten in je winkelmand.